Ana Sayfa Ελληνικά Νέα ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΆΞΟΝΑ «ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΝΥΜΦΑΙΑ- ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΣΩΚΟΣ

ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΆΞΟΝΑ «ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΝΥΜΦΑΙΑ- ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΣΩΚΟΣ

31
0

Το έργο της κατασκευής του Κάθετου Άξονα «Κομοτηνή- Νυμφαία- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» επισκέφθηκε χθες (Τετάρτη 4 Μαΐου 2011) ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιος Σώκος προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών ενός μεγάλου και κρίσιμου έργου με συνολικό προϋπολογισμό 88.819.397 €.

 

Η βούληση υλοποίησης του Κάθετου Άξονα «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 1998. Η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, καθόρισε για όλον τον άξονα, τόσο σε Ελληνικό όσο και Βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους 7,5μ./10,5μ.) και ταχύτητα μελέτης 80 km/h.

 

Mετά την 507/2/23-02-07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΓΝΑΤΊΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης κατασκευής του συνόλου του Κάθετου Άξονα στην Ε.Ε. «CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE Scarl» Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20/07/2007 ενώ με την 591/7/17.06.09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 3507/28.09.2009 ΑΔΕ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η σύναψη σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 30/9/2009.

 

Προϋπολογισμός Κατασκευής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης) ανέρχεται σε 88.819.397,52€ [59.986.995,31€ Α.Σ. + 28.832.402,21€ 1η Σ.Σ.] (με ΦΠΑ).

Η συνολική απορρόφηση του έργου έως 31/3/2011 ανέρχεται σε 74.000.000€ περίπου (με ΦΠΑ).

 

Συμβατική Προθεσμία Περαίωσης :

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 20/7/2011.

 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Το έργο είναι έργου «γέφυρα» και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας (ΕΠ-ΕΠ).»

 

Κατά την επίσκεψή του σε σημεία του έργου ο κ. Σώκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου μιας και ολοκληρώνεται η κατασκευή του ορεινού τμήματος, μήκους 14,5 χλμ. με ικανοποιητικούς ρυθμούς και προβλέπεται η ολοκλήρωση του εντός της συμβατικής προθεσμίας (20/7/2011). Πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 92 %, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τεχνικών σε ποσοστό 80%. Έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοστρωσίας σε μήκος 9,5 χλμ. (65%) και ασφαλτικές εργασίες σε μήκος 4,0χλμ (28%). Τέλος, έχουν κατασκευαστεί πλήρως 4 σήραγγες συνολικού μήκους 1.400μ., ενώ έχουν κατασκευαστεί 290 μ. από την τελική επένδυση της τελευταίας σήραγγας μήκους 300μ.

 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι το βόρειο (ορεινό) τμήμα του κάθετου άξονα 75, από την Πάνδροσο μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, θα αποδοθεί στην κυκλοφορία ως αυτοτελές τμήμα μέχρι τις 20/7/2011 (με την απαραίτητη βέβαια προσωρινή σύνδεση στην υφιστάμενη οδό). Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ο Κάθετος Άξονας 75 ουσιαστικά θα είναι λειτουργικός από τις 20/7/2011, καθώς από την Πάνδροσο και μέχρι τον Ανατολικό κόμβο Κομοτηνής, υπάρχει υφιστάμενη οδός, η οποία με τις απαραίτητες βελτιώσεις, μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά ως τμήμα του κάθετου άξονα.

 

α) Βόρειο – Ορεινό τμήμα μήκους 14,5 χλμ., προϋπολογισμού 82.000.000 € (με ΦΠΑ) περίπου

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τυπική διατομή του Κάθετου Άξονα είναι δίιχνη 7,50/10,50μ. (τύπου γ2), με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (πλάτους 3,75μ) και έρεισμα πλάτους 1,50μ.

Επιπλέον λωρίδα βραδυπορίας πλάτους 3,50μ. στις περιοχές με μεγάλη κατά μήκος κλίση, ήτοι διατομή 11,00/14,00μ.

Δύο λωρίδες βραδυπορίας από χ.θ. 7+820 έως χ.θ. 8+700, ήτοι διατομή 14,50/17,50μ..

Πλάτος οδοστρώματος εντός σηράγγων 8,50μ. (μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ., μια λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,50μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1,0μ. ανά κατεύθυνση).

 

β) Νότιο – Πεδινό τμήμα μήκους 8 χλμ. Π/Υ 7 εκ. € (με ΦΠΑ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τυπική διατομή του Κάθετου Άξονα είναι δίιχνη 7,50/10,50μ. (τύπου γ2) – μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ. και έρεισμα πλάτους 1,50μ.

 

 

Πρόοδος Εργασιών

Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο νότιο και πεδινό τμήμα μήκους 8 χλμ. λόγω προβλημάτων που δεν έχουν αντιμετωπισθεί ριζικά και αποτελεσματικά στην αρχική σύμβαση και δεν έχουν λυθεί εδώ και 3 χρόνια.

 

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει εξετάσει, με βάση γνωμοδότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από καθηγητές πανεπιστημίου του Ε.Μ.Π., του Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ., την δυνατότητα κατασκευής εναλλακτικής ανατολικής διαδρομής στα πρώτα 8 χλμ. από την Π.Ε.Ο. «Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης» έως τον Κόμβο Πανδρόσου. Έτσι, ο Κάθετος Άξονας στο τμήμα αυτό, δεν θα αποκόπτει τον οικιστικό ιστό της ανατολικής Κομοτηνής και θα εξυπηρετεί πρωτίστως την διαμπερή κυκλοφορία. Παράλληλα, θα πληρούνται όλες οι απαιτούμενες, από άποψη οδικής ασφάλειας, γεωμετρικές προδιαγραφές, βοηθώντας και στην ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής στην ανατολική όχθη του Τρελλοχείμαρρου.

Στο πλαίσιο της προοπτικής κατασκευής της εναλλακτικής ανατολικότερης χάραξης, ολοκληρώθηκε από πλευράς «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η Μελέτη Οδοποιίας και βρίσκεται υπό συζήτηση με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, η στρατηγική υλοποίησης της Ανατολικής Χάραξης εντός της υφιστάμενης σύμβασης.

Υποβλήθηκε η ΜΠΕ στην ΔΙΠΕΧΩ Π.Α.Μ.&Θ στις 12/11/2010 και κοινοποιήθηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση. Αναρτήθηκε η ΜΠΕ για δημοσιοποίηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν η Εγνατία Οδός Α.Ε., επιδεικνύοντας για άλλη μία φορά την κοινωνική της ευαισθησία, να προσχωρήσει στην εκπόνηση τοπικής παραλλαγής της εναλλακτικής χάραξης στα τελευταία 3 Km, απομακρύνοντας την χάραξη από τον οικισμό του Τυχερού. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ετοίμασε και υπέβαλε στις 14/3/2011 νέα ΜΠΕ με την παραλλαγή της εναλλακτικής χάραξης με σκοπό να εξασφαλίσει την συναίνεση των κατοίκων των τοπικών οικισμών και να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στην συνεδρίαση στις 11/04/2011.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα προχωρήσει στην υλοποίηση της εναλλακτικής όδευσης, η οποία κρίθηκε προσφορότερη από κάθε άποψη, εφόσον εγκριθεί η ένταξη του έργου από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΟΜΕΔΙ.

 

Προβλέπεται ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Νοτίου τμήματος σε 12 μήνες από την έγκριση του σχετικού ΑΠΕ από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz